گروه خودرو - پیوند خودروسازی ایران با رنوی فرانسه در حال گسسته شدن است؛ پیوندی که با قطع شدنش، قطعا هر دو طرف ضرر خواهند کرد و از همین رو هیچکدام راضی به این جدایی نیستند.

با این حال، هر روز که...