گردشگری - کشتی یونانی یکی از نشانه های یادآوری جزیره کیش است در واقع شاید حتی به نماد این جزیره نیز تبدیل شده باشد.نمادی که رو به نابودی می رود.این کشتی در چهارم مردادماه سال 1345 در نزدیکی روستای...