ایران جیب - شايد همه شما خودروهاي اسپرت شده و تيونينگ شده خياباني را ديده ايد. خودروهايي كه ظاهر و باطني متفاوت دارند. مهمترين شاخص آنها، ارتفاع بسيار كم آنها است كه نظر هر بيننده اي را به خود جلب...