مشکلات مردم - یکی از سرگرمی های جوانان امروز رانندگی وگشتن در خیابانهای شلوغ است.

واما در این بین گاهی ماشین های این قشر از جامعه را می بینیم که مطالبی را پشت شیشه های خودرو خود می نویسند ودور بر...