در دنیای امروز همواره اتومبیل جایگاه ویژهای در ایجاد هیجان بین جوانان دارد. این جایگاه را خودروهای خارق الاده و استثنایی سوپر اسپرت (Super Sport Car) در اختیار دارند و خودروسازان نیز از این واقعیت...