کاریکاتور: کمدینهای گریان!
فروش فیلمهای کمدی افت کرده است...

http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1389/7/19/71315_993.jpg

خبر آنلاین ـ طرح از: حسین صافی