چند باری میشه که پس از هر بارندگی نسبتا شدید در شهر تهران خیابان های و معابر اصلی شهر دچار آب گرفتگی شده که نشان از غیر استاندارد بودن جوی های موجود در خیابان ها می باشد ... ولی در مورد آب گرفتگی...