تویوتا خودروهای ضد تصادف می سازد. سیستم ایمنی به کار رفته در این خودروها طوری است که با خودروهای اطراف و با جاده در تعامل دائمی است.سیستم حمل و نقل هوشمند به کار رفته در خودروهای در حال تست تویوتا می...