اجتماعی - بعضی از ساختمان های این گزارش تصویری از تخیل و احساسات انسان های روی کره زمین نشات می گیرد و زیبایی معماری مدرن را نیز به رخ بیننده می​کشاند. بعضی مواقع تکرار باعث می شود انسان ها از عادت...