مشکلات مردم - تاخیر در تحویل پراید 111 با موتور معمولی این نگرانی را ایجاد کرده که متقاضیان این خودرو برای عید بدون ماشین خواهند ماند.درهمین رابطه یکی از خوانندگان می نویسد: من توی ماه8 پراید111تحویل...