به تازگی گزارشی مبنی بر تمایل فولکس واگن برای ساخت یک SUV کوچک منتشر شده بود. این گزارش نشان میداد که فولکس واگن به دنبال ساخت SUV کوچکتری از تیگان است.اکنون فولکس واگن در برزیل، کانسپتی به نام...