حتماً در خیابان خودروهایی را دیده اید که یکی از چرخ های آن ها متفاوت از سایر چرخ ها است، چرخی باریک با رینگ کوچک آهنی که در مقایسه با سایر چرخ های خودرو ظاهر عجیب و نامأنوسی دارد. این چرخ در اصل تایر...