رسانه ها آینه ای پنجره ای نیمه باز هستند. نیمی از آنچه مردم نمی بینند را نشان می دهند و نیم دیگر را خود مردم می بینند و قضاوت می کنند. چرا تعارف؟ رسانه بد، روزنامه بد، سایت بد و مطبوعه بد هم داریم....