در ويندوزهاي 98، Me و 2000 مي*توانستيم پس*زمينه يك پوشه را با عكس دلخواه خود بپوشانيم. شكل 2 نحــــوه انجام اين كار را در وينــــدوز 2000 (پس از مراجعــــه به منــــوي View و انتخــاب گزينه...