جوانان امروزی شاید معرکه گیری را ندیده اند ولی دست کم در فیلمها دیده اند . در گذشته که سرگرمی کم بود معرکه گیری یکی از روشهای سرگرمی و نیز کسب درآمد برای برخی بود . معرکه گیر در حال اجرای کارهای...