برخورد دودستگاه خودروی سواری با یکدیگردربزرگراه بابایی باعث واژگونی هر دو خودرو شد.

در پی تماس رانندگان عبوری با سامانه 125 و مبنی بر واژگونی دو خودروی سواری در شرق به غرب بزرگراه بابایی روبروی...