رسانههای جهان عرب هر روز ایدههای انتقادی خود درباره مسائل مختلف داخلی، منطقهای و بینالمللی را در قالب کاریکاتور بیان میکنند که به برخی از این کاریکاتورها اشاره میشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در...