در جدالی تمام عیار، موتور ترند سراغ یکی از فاکتورهای مهم مقایسه رفته است؛ مهندسی و فناوری. در این رویارویی دو دستگاه از بهترین سوپر اسپرت های دنیا مقابل یکدیگر قرار گرفته اند. ژاپنی هایی هموطن که بی...