خبرگزاری فارس - رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: از امروز معوقه های بازنشستگان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش 25 درصدی حقوق پرداخت می شود.

علی اکبر خبازها درباره پرداخت معوقات شامل از...