اجتماعی - وقوع سیل در محور بهبهان - رامهرمز سبب کشته شدن 8 نفر و وارد آمدن خسارت مالی فراوان به بخش کشاورزی شهرستان بهبهان شد.در بخشی از محور بهبهان ـ رامهرمز سیل به راه افتاد و تعداد زیادی وسیله...