هارلی دیویدسون Softail Slim با داشتن تنها یک زین، و از دست دادن ورودی های هوا، محفظه های بار، شیشه جلو و سایر موارد اضافی، تنها برای لذت بردن از سواری ساخته شده است و بس.با توجه اینکه این روزها، اکثر...