شورولت كوروت، خودروي اسپرتي است كه توسط بخش كوروت كارخانه جنرال موتورز در شش نسل از C1 تا C6 توليد شده است. اولين مدل كوروت در سال 1332 خورشيدي در نمايشگاه خودروهاي مفهومي GM Motorama توسط «هارلي...