خودروهای اتوماتیک مدت هاست که مورد توجه قرار گرفته اند از این رو خیلی عجیب نیست که مردم به دنبال خرید این خودروها باشند اما از آنجایی که قیمت این خودروها در یک سال اخیر با افزایش زیادی رو به رو شده...