قیمت بلیت سینماها در سال 92 مشخص و از چهارشنبه 30 اسفند ماه در آخرین روز سال 91، اجرا می شود.

مهدی عظیمی معاون فعالیت های سازمان سینمایی وزارت ارشاد گفت: از چهارشنبه گذشته قیمت بلیت سینماها تعیین...