تصاويري كه مشاهده مي كنيد تصاويري سري است كه براي اولين بار درخواست كانال ABC News در اختيار عموم قرار گرفته است و نشان دهنده بزرگي انفجار وخرابي هولناكي است كه در يازده سپتامبر 2001 در منطقه تجاري...