شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در هر کوچه و خیابان شاهد تردد موتورسواران باشید . اگر با دقت بیشتر به موتورها توجه کنید ، بی شک تفاوت بین آنها را متوجه می شوید .
...