اگر میزان سلیکون در نمونه زیاد باشد نشان دهنده تأخیر درتعویض فیلتر هواست زیرا سیلیکون موجود در گرد و غبار، توانسته از فیلتر هوا فرار کرده وارد موتور شود. و یا زیاد بودن مقدار آلومینیم در جعبه دنده...