باز هم سنگ یانگ. بعد از آن چیرمن بحث برانگیز و آن موسو جنجالی، هنوز هم می بینیم که این کره ای سنتی، پیشرفتی در طراحی اش نکرده. البته اگر نگوییم که پسرفت کرده. اما امروز کاری به کار قیافه یشان نداریم....