"دیه گو مارادونا"، سرمربی تیم فوتبال الوصل امارات، با هواداران تیم الشباب درگیر شد.پس از دیدار تیم های الوصل و الشباب مارادونا به سمت جایگاه تماشاگران رفت تا به قول خودش از همسرش "ورونیکا اویدا" که...