اجتماعی - همیشه انسانها با توجه به نوع شخصیت خود کفش های مختلفی انتخاب می کنند ولی در طراحی بعضی کفش ها به نکات دیگری توجه می شود.

وقتی بخواهید درباره شخصیت فردی پیش قضاوت کنید بهتر است به کفش...