صحبت از غول های قدیمی شش و هشت سیلندر که میشود انتخاب هایی که اقتصادی و مختص کاربری خانواده ایرانی است کنار رفته و نوبت به افراد صرفا علاقه مند میرسد که اقلیت بودن آنها دلیل بر نادیده گرفتن آنان...