مشکلات مردم - مصوبه اخیر دولت در حالی صادر شده که علاوه بر سردرگمی خریداران و بازار، باعث انتقاد خودروسازانی که تاکنون بر لزوم افزایش قیمت خودرو تأکید داشتند، شده است. در این میان بیشترین ضرر نصیب...