علی سرتیپی مدیرعامل فیلمیران گفت: فروش «رسوایی» در تهران به 700 میلیون تومان رسیده است و اکران آن در 22 سینما ادامه دارد.وی افزود: فروش «تهران 1500» هم در تهران به 400 میلیون تومان رسیده و در...