اختصاص وام یک میلیون تومانی به تمام یارانه بگیران

نمایش نسخه قابل چاپ