بریتانیا، فرانسه و آلمان مکانیزم ماشه برجام را فعال کردند

نمایش نسخه قابل چاپ