افراد واکسینه شده می توانند به اندازه دیگران ناقل کرونا باشند

نمایش نسخه قابل چاپ