رئیس جدید سازمان اموال تملیکی منصوب شد

نمایش نسخه قابل چاپ