بازار اجاره آپارتمان در پاییز اگرچه با تعداد قابل توجهی از فایل های «رهن کامل» مواجه بود، اما در روزهای اخیر این فایل ها نزد بنگاه ها انگشت شمار شده است.

ادامه خبر