تمام بخش های اقتصادی در کشور به دنبال معافیت های مالیاتی  هستند. این سخن رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست با بیمه گران است.

ادامه خبر