پنج منطقه از مناطق 22گانه شهر تهران، نیمی از معاملات مسکن را به خود اختصاص داده اند.

ادامه خبر