وزیر ارتباطات گفت: قطع اینترنت ضررهای فراوانی برای مردم و نظام داشته و  دارد. شورای امنیت کشور بزودی نسبت به صدور مجوز برقراری اینترنت در کشور اقدام خواهد کرد و ...

ادامه خبر