اولین پرداخت مبالغ حمایت معیشتی به خانوارها در راستای جبران آسیب های ناشی از افزایش قیمت بنزین از امشب آغاز می شود.

ادامه خبر