کسبه بازار بزرگ تهران امروز صبح با فراگیر شدن شایعه حرکت اغتشاش گران به سمت بازار مجبور شدند از ترس مغازه های خود را ببندند.

ادامه خبر