امروز با افزایش عرضه نسبت به تقاضا در بیشتر گروه های بورسی شاهد افت قیمت بودیم و در نتیجه شاخص کل 4544 واحد کاهش یافت.

ادامه خبر