بانک مرکزی نرخ جدید فروش ارز در تاریخ یکشنبه 26 آبان ماه 98 را در سامانه سنا منتشر کرد.

ادامه خبر