چهار مرد که با همدستی یک زن به طمع تصاحب پول های یک زوج ثروتمند ورامینی آنها را ربوده و به مخفیگاهی درغرب کشور(نهاوند) انتقال داده بودند، صبح دیروز درحالی در شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند که سه نفر از متهمان هنوز فراری هستند.

ادامه خبر