رسول دانیال زاده مشهور به سلطان فولاد که از کشور فرار کرده بود دستگیر و به کشور بازگردانده شد.

ادامه خبر