میدان جدید نفتی نام آوران که دومین مخزن عظیم نفتی کشف شده در تاریخ ایران است، 53.3 میلیارد بشکه ذخیره درجا دارد؛ اما این اکتشاف چه اهمیت ...

ادامه خبر