تمامی دستگاه های مشمول ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم با توجه به قانون ریزداده های مربوط به آن باید تکالیف این ماده را به طور ...

ادامه خبر