در تابستان امسال نسبت به فصل قبل، هزینه اجاره بهای مسکن 6.9 درصد افزایش داشته است.

ادامه خبر